Atenció

entén com a Prevenció el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

Aquestes activitats o mesures han de ser gestionades, sempre, de manera professional, partint de criteris professionals, tant en els protocols d'actuació com en l'experiència i professionalitat dels responsables de l'aplicació de les mateixes.

Conscients de la importància que adquireix, en aquest apartat, l'equip humà posem a la seva disposició l'experiència acumulada dels nostres tècnics en prevenció de riscos laborals, l'objectiu dels quals és promoure la cultura preventiva i la correcta gestió integral de la prevenció, en les quatre grans àrees que responen a les necessitats de la seva empresa:

  • Gestió de la prevenció: Definir les responsabilitats dels diferents nivells jeràrquics de l'empresa, el sistema organitzatiu i els procediments que permetran gestionar la prevenció d'una forma integral, eficaç, efectiva i fiable.
  • Gestió dels riscos: Actuacions dirigides a identificar i controlar els agents i factors de risc en un entorn laboral i la definició de les mesures a adoptar.
  • Gestió de les emergències: Controlar les situacions d'emergència, en relació a la lluita contra incendis, evacuació i primers auxilis o altres situacions que poguessin generar-se durant el treball.
  • Gestió de la formació.

El nostre equip tècnic esta dotat amb totes les eines necessàries per a realitzar el seu treball de forma eficaç i efectiva: programes de formació continuada, eines que permeten la gestió unificada de la prevenció, equips i instruments necessaris per a realitzar les oportunes avaluacions i mesuraments, etc.